1) SkinnySettings v1.3.2
2) NPShareSheet v1.0.4
3) SafaReaderFullScroll v1.1.5
4) ABetterPrivacyforWhatsApp v1.4.3
5) AVLock v1.0.3
6) eSim+ v1.0
7) GPS Manager(GPS定位管家) v1.8.6
8) 定位修改器 (专业版)-支持所有iOS系统及设备 v3.0.1
9) 361一键新机(MultiAccount Master)-全系统(iOS 7/8/9/10/11/12)一键改串 v1.9.8
10) Social Downloader v3.8
11) moveMyIconsDown v1.0.1
12) QQanitiRecallHook v1.2
13) SutuPLUS-苏兔PLUS WX美化增强工具 v2.6.3
14) 虚拟定位助手 - 系统GPS定位修改器,GPS Faker,天下游,模拟地理位置 v5.3.10
15) StopPlayin12' v1.0
16) CCClearModulesBG v1.0.7
17) Data Logo Switcher v1.1
18) 定位修改大师(Fake GPS)-模拟地理位置,虚拟地图天下任我行 v3.6.2
19) Mypomonella v1.0.7
20) MoreLinesNotifications v1.0.0-7
21) FBNoBarEmoji v1.0.1
22) BetterViber v1.0.3
23) UninstallGuard(卸载守护者) - forbid removing Apps v1.3.9
24) 360虚拟定位[企业版](Fake Location Pro) v2.4.5
25) YouTubeRounded v1.1
26) TimeUp v1.1
27) Anywhere!--虚拟定位 v5.5.1
28) Rocket for Instagram v3.4.4
29) DayNightSwitch v1.0.2
30) GPS Master(GPS定位大师)-Fake Navigation,Location Spoofer v1.7.5