1) TwitterDisableNewShareMenu v1.0
2) SwitcherPower v1.3-3
3) FakePicture(拍照替换)-taking pseudo selfie v1.6.1
4) SmoothLockX v1.3.9
5) Glazba v2.4.6
6) CCSupport v1.2.3
7) Flashy v1.0.0
8) BanAvoider v1.2.1
9) 清爽今日头条 v3.5.0-2
10) 360虚拟定位[企业版](Fake Location Pro) v2.6.7
11) BigBangEv v4.4.0
12) 定位修改Fake GPS(正版)-全系列设备兼容 v4.2.4
13) BiliDownloader v0.1.3
14) 魔力签 MagicSign(签名工具) v1.3
15) 工商银行 Jailbreaked Bypass v1.1-1
16) 建设银行 Jailbreaked Bypass v1.1-1
17) 支付宝 Jailbreaked Bypass v1.1-1
18) 农业银行 Jailbreaked Bypass v1.1-1
19) NotifyBarrage 弹幕通知 v4.0
20) Fake GPS Pro(定位修改器)-FAKE your iPhone's location as you wish v4.1.9
21) Sources Manager v1.0
22) Gyration v1.1.1
23) Owl v1.3
24) Wolf v1.5
25) DarkManage v1.1-2
26) TWOptions v1.7
27) Unicorn v4.5
28) ByeHomeBottomBarX v1.3
29) Datalza v1.5
30) Rhino v2.9.2