1) Dock Controller v1.2
2) Netflixxx v0.0.1-1
3) Respring Helper(重启桌面)-restart SpringBoard v1.4.0
4) Animound v0.0.1
5) iMobile Features v1.1.1-1
6) IconBundleID v1.0-1
7) Aolimiter v0.1.1
8) PureNewSocial清爽今日头条 v3.0.1-1
9) UniZoom v2.1.3
10) TwitterBioTranslater v1.0
11) HapticTapOnDraft v1.0.0
12) SmartBattery13快速低电量 v1.0-1
13) DoubleLockScreen双击锁屏 v1.0-2
14) TikTok 国际版抖音【植入版免V】 v1.0.1
15) DigitalBattery13Lite v2.0.0-1
16) TimeSeconds v1.2-1
17) QzoneRadiator v0.0.1
18) 抖音 净化 v1.5-8
19) Choicy v1.2.4-2
20) Ignify v1.5
21) HomeSize v1.0-1
22) xitongzhushou v1.0-8
23) Kodi-iOS (64-bit) v18.8-0
24) Kodi-iOS (32-bit) v18.8-0
25) 定位修改大师(Fake GPS)-模拟地理位置,虚拟地图天下任我行 v3.7.8
26) Carrierizer v1.1.0-1
27) NextUp 2 (iOS 12 & 13) v1.3.7
28) Shark v1.6
29) TwitterBackFeedBack v1.0.0
30) TikTokSetArea v1.0.2