1) CustomLockscreenDuration v1.2
2) SpotifySwitches v1.1.4
3) Safe Alarm 3 (iOS 10) v1.0.6-1
4) Zeal v1.0.1
5) Unicus v1.0
6) Unicus Theme Pack v1.0
7) SmartVolumeControl v4.0.4
8) YouTubeVolume v1.0
9) OnlineNotify v2.3
10) WatusiTools v1.3.3
11) MinimalRedditSnoo v1.1.1
12) MoonPhase v0.0.6
13) HideMeX (iOS 10) v1.0.8
14) OwnSpy v1.7.0.7-2
15) nzbUnity v1.7
16) NoSpot10 v0.0.1-2
17) NotifyCensored v1.0.1
18) FlixEnhancer v1.2.2
19) SmoothKeyBoard v0.0.1-2
20) Instant Caller ID for Whoscall v1.2.0
21) WidgeficationX (iOS 10) v2.0.0-1
22) Watusi v3.6.28
23) TwitterUICustomizer v0.0.3-5
24) Sleeper v3.0.2
25) MaskMe10 v1.0
26) EASimulateTower v2.10-26
27) 3DLight v1.4-1
28) InstaTools v1.7.1
29) SafariEnhancer10 v3.2-1
30) Skinnyhud v0.0.1-2