1) AutoAnswer X (iOS 11 & 12) v0.1-25
2) NFCWriter XS (iOS 11 & 12) v2.0-89
3) CallBar XS (iOS 12) v2.2-5
4) EASimulateTower v2.12-31
5) 定位修改器 (Fake GPS Free) v2.3.4
6) FlixRatings for Netflix (Legacy) v2.0.2
7) Skinnyhud v1.0.6
8) Rocket for Instagram v3.5.9
9) BatteryHUD v1.0.0
10) FakeStepX v1.1
11) Rhino v1.5.2
12) MiniXS v2.9
13) GetDatPFP v1.1.0
14) Glazba v2.3.1
15) Anywhere!--虚拟定位 v5.8.0
16) 定位修改器(专业版)-支持12.4 v4.0.1
17) Spotlightless11 v1.1.2
18) Dlib Manager v1.0-1
19) 微信VIP插件版(正版密友) v1.5
20) ClearSafaToolbar v1.0.1
21) addsource v2.3
22) 虚拟定位 (经典+扫街+模拟导航) -支持iOS12系统 v2.2
23) NextUp 2 (iOS 12) v1.0.1
24) NextUp (iOS 11) v1.1
25) XSwitcher v1.1
26) XLine v1.3-2
27) LastLocked v1.0.5
28) Mypomonella v1.0.9
29) 微信小二 v2.3-1
30) eSim+ v1.0.2