1) iTunesLayoutFix v1.0
2) ShyNotificationsApps v1.0.0
3) UCFlag微博QQ小尾巴手机标识修改 v7.0.2
4) Panda Beauty Assistant(熊猫美颜助手) v1.0.0-1
5) 网易严选自动抢茅台 v0.0.1-11
6) NoWAChannelsViewCell v1.0.0
7) Nyx for Instagram v1.1.0
8) 360虚拟定位[企业版](Fake Location Pro) v3.0.2
9) TelegramStoryConfirm v1.0.0
10) GPS Master(GPS定位大师)-Fake Navigation,Location Spoofer v2.1.7
11) App加锁助手 v6.0.1
12) 应用天使 v0.0.3
13) SpringAnimations v1.1.2
14) Gyration v1.1.4
15) Fake GPS Pro(定位修改器)-FAKE your iPhone's location as you wish v4.6.2
16) 酸果 - SG WX美化增强工具 v5.5.3-1
17) libSandy v1.1.3
18) SkinnySettings v1.6.5-2
19) Choicy v1.4.10-3
20) AWZ官方一键新机全系备份 v13.3.6
21) Mask v2.7
22) 虚拟定位助手 - 系统GPS定位修改器,GPS Faker,模拟全球天下游, v5.6.9
23) Sleeper (Legacy) (iOS 8-14) v7.0.4
24) GyrationApps v1.0.0
25) o2 Pro v5.1-1
26) App Hider(应用隐藏助手)-Make Apps disappeared from SpringBoard v2.1.8
27) OpenSSH Settings v1.1.0
28) OpenSSH Flipswitch v1.1
29) OpenSSH CC Toggle v1.1.0
30) SSHswitch v1.1.0