1) Black Status Bar (System Wide) v1.0.3
2) EmojiType v1.1.0-1
3) IamNoGenius v0.0.3
4) 3Edgy5Me v1.0-6
5) StyloPowerDown v1.0.4-1
6) StyloPowerDownLite v1.0-1
7) SCOthman For Snapchat v10.8-0
8) TimeMover (iOS 8/9) v1.3.1
9) Bragi v1.3-2
10) SlideToUnlockX v1.0.5-1
11) Safari Plus v1.2.3
12) Musessions v1.0.4
13) Charge v1.4.3-4
14) ProxySwitcher v1.0-1
15) Hera v1.1
16) cameraShy v3.0
17) DockXI For iOS10 v1.0.5
18) Get Me Home v1.02-22
19) ColorFont2 v10.0-5
20) BT Sport Unlocker (EE) v1.0.0
21) AirplaneModeNotif (iOS 9) v1.0-1
22) SpotifyFullScreenArtworkUI v1.0.8
23) CallPlus v1.0a-1
24) WeatherStatusBar10 v2.0.0
25) BlinkBadge v1.0.3
26) Anywhere!--虚拟定位 v3.7.2
27) Ventana v1.0.5
28) libiarrays v1.0.8
29) Bio Locker v1.0.1
30) Dissident v2.0.2