1) Wolf v1.7
2) Unicorn v4.7
3) ABetterPrivacyforWhatsApp v1.5.2
4) Kodi-iOS (64-bit) v18.9-3
5) Kodi-iOS (Legacy 32-bit) v17.6-0
6) 虚拟定位助手 - 系统GPS定位修改器,GPS Faker,模拟全球天下游, v5.5.5
7) Heart v1.2
8) Lizard v1.5
9) RouteFakerX v2.6-1
10) LocationHandleX v2.6-1
11) Kangaroo v1.2
12) Turtle v1.2
13) Lion v1.2
14) LocationFakerX v2.6-8
15) Whatsapp Revael v9.5-2
16) PMP v1.1.0
17) iKSettings v3.1.0
18) 顺路抢单插件 v2.0.2-2
19) 3DResetApp v1.1-2
20) CHPUBG v1.5.1
21) HalFiPad v3.8.2
22) Gesturesi11 v3.6.6
23) Apps Manager v1.6.0-9
24) 定位修改Fake GPS(正版)-全系列设备兼容 v4.3
25) Fleeter v1.0.2
26) Rocket for Instagram v3.7.16
27) Fake GPS Pro(定位修改器)-FAKE your iPhone's location as you wish v4.2.1
28) 的士联盟抢单插件 v1.2.9-1
29) Wraith v0.0.7
30) SafariReader v0.0.1