1) RotateWall v1.3.0
2) ByeSeparatorsCell v1.0.5
3) FBSpNOsor v1.1.2
4) DigitalBattery13 v1.0.0
5) RoundedModules v1.0.2
6) BioProtect XS (iOS 12/13) v4.3-110
7) Truecuts v1.0.0-2
8) discreetVoiceMemos v1.0.7
9) WatusiTools v2.1.15
10) NextUp 2 (iOS 12 & 13) v1.3.1
11) Artemis v0.7.21~beta5
12) Glowy v1.0.2
13) Yakamoz v1.1
14) 虚拟定位专家(GPS Faker Expert)-模拟导航,扫街 v3.0.6
15) DigitalNotchedBattery v1.1.0
16) CopyLyrics v1.0
17) 定位修改大师(Fake GPS)-模拟地理位置,虚拟地图天下任我行 v3.7.1
18) TetherMe for iOS 8+ v2.0
19) QuickAccess v1.3.1
20) FloatyDock v2.1
21) OnlineNotify v3.2.0
22) Stalky v4.1.2
23) Watusi 2 for WhatsApp v1.2.32
24) DeleteCut v0.4
25) Safari Plus v1.7.10-2
26) CustomProgressTEXT v1.0
27) Gyration v1.0.8
28) Notchification v2.0.2-3
29) Bonzi Buddy v0.1-1
30) CastSwitcher v1.2-3