1) Appcon v1.4.3
2) NO PLS RECOVERY v2.1.2
3) Sleipnizer for Safari (iOS 11, 10, 9) v8.1.1
4) 虚拟定位专家(GPS Faker Expert)-模拟导航,扫街 v1.6
5) ShieldXI v1.0.1
6) ShutterSoundSwitch v1.0.1
7) FormulaOneOne v1.0.3-1
8) Smootheaders11 v1.0.4
9) NoOlderNotificationsGone v1.1.0
10) PowerSelector (CCSupport) v1.0-8
11) Erie v0.6
12) Signal v1.4
13) 虚拟定位助手 - 系统GPS定位修改器,GPS Faker,天下游,模拟地理位置 v3.5
14) SmoothLockX v1.1.7
15) NGXPlay11 v2.0-12
16) AutoTouch v4.1.1-7
17) SimpleLSiOS v1.3.3-1
18) 微信快捷方式小助手 v1.1
19) 定位修改大师(Fake GPS)-模拟地理位置,虚拟地图天下任我行 v3.0
20) Quotifications v0.0.1
21) 9Folderz v1.0.4-1
22) 361一键新机(MultiAccount Master)-全系统(iOS 7/8/9/10/11)一键改串 v1.7.2
23) AntiTracker(查岗报警器) v1.2.6
24) CCClearModulesBG v1.0.1
25) Wake It Up v1.1.2
26) BottomControlX v1.0.3-1
27) WhoozItPro v2.0.6
28) Copic For WhatsApp v1.1
29) BioProtect (iOS 7,8,9,10) v2.3-16
30) iKeywi 3 (iOS 8/9/10/11) v3.3.2