1) GPS Manager(GPS定位管家) v1.8.3
2) Nophami for WhatsApp v1.0-5
3) VideoSwipes v1.1
4) hueFolderBG v1.0.4
5) Succession v1.1.1
6) 番茄密友(正版) v1.3.4
7) DenyPhotoAlbums v1.1.1
8) myInsta v1.1.1
9) HideDots v1.1-2
10) Unicorn v2.1
11) Glazba v2.2.10
12) FirstAid v1.0.3
13) DarkChrome v1.1.1.3
14) NoYTMusicPlaylistPanel v1.0.0
15) Timemoji v1.0.5
16) Bolders v1.2
17) iWep PRO 8 v8.8.5-368
18) InstaLauncher (Legacy) v1.6.3
19) Neptune for iPhone v1.2
20) Spotlightless11 v1.0.9
21) GPS Master(GPS定位大师)-Fake Navigation,Location Spoofer v1.6.5
22) Snapper 2 (Legacy) v1.4.2
23) Video Direction Control (iOS 11) v1.1.2
24) App Hider(应用隐藏) - Make Apps disappeared from SpringBoard v1.6.4
25) ModernC v1.0
26) TabBarsControl v1.0.5
27) BetterViber v1.0.2
28) 微信助手-密友 v0.1-2
29) Fake GPS Pro(定位修改器)-FAKE your iPhone's location as you wish v3.9.6
30) StopAlarm iOS 8+ v2.0.2